אמירה חסידית, פרשת שלח

אמירה חסידיתדי והותר…

ר׳ חיים סולובייצ׳יק שלח פעם ׳משולח׳ לאסוף כסף לטובת ישיבתו. כשחזר, הגיש דו״ח שעל פיו יצא, שכל הממון שאסף לא היה בו אלא כדי לכסות את הוצאותיו, ובשביל הישיבה לא נשאר כלום. אמר ר׳ חיים: עכשיו ברור לי פשט הפסוק: ״שלח לך אנשים ויתורו״: אמר לו הקב״ה למשה: שלח שליחים כאלה, ״ויתורו״ – שיותירו וישאירו דבר מה, שלא ישלשלו הכל לתוך כיסיהם.

על השמיני(ת)…

שמונת חוטי הציצית הם כנגד ח׳ ימים שעבר בין יציאת מצרים עד שאמרו שירה על הים, רש״י. והלא רק שבעה ימים עברו? והנה בתרגום יונתן כתוב, שבערב פסח בא ׳עמוד הענן׳, הוציא את ישראל ממצרים, הביאם למקום המקדש ועשו שם הפסח. נמצא שערב פסח הוא היום הראשון ליציאתם ממצרים, ואכן ישנם 8 ימים עד שאמרו שירה על הים. וכתב רש״י את פירושו זה במלים ״על כנפי בגדיהם״ כנגד ״ואשא אתכם על כנפי נשרים״…

הסתכל בשלושה דברים…

ג׳ פעמים כתוב ״וראיתם״, רמז ל״דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון״. ״וראיתן על האבנים״ – מאין באת. ״וראיתם את הארץ מה היא״ – לאן אתה הולך, ״וראיתם אותו וזכרתם״ – לפני מי אתה עתיד…

גאולה בקידוש לבנה…

כתב אדמו״ר הזקן בסידורו שבסיום קידוש לבנה מנערים את שולי הטלית קטן [ויש גם נוהגים לבדוק את הציצית לאור הלבנה]

ישנו ביאור נפלא בשו״ת ׳הר צבי׳ אודות הקשר של ציצית ל׳קידוש לבנה׳: מהפסוק ״וראיתם אותם״ למדים אנו שבלילה פטורים מציצית, שאינו זמן ראיה. מכיון שב׳קידוש לבנה׳ אומרים ״ויהיה אור הלבנה כאור החמה״ הרי שגם בלילה יתחייבו בציצית, וזאת מרמזים אנו בניעור הטלית קטן.

תכל[י]ת העולם…

״ועשו להם ציצית . . לדורותם, ונתנו . . פתיל תכלת״. שואל ה״אור החיים״, למה הפסיקה התורה בתיבת ״לדורותם״ לפני ״פתיל תכלת״, אלא שבא לרמז, שהתכלת אינה לדורות, שהרי נפסקה בזמן הגלות, ואי״ה נזכה לגאולה השלימה, ויתגלה לנו התכלת…

תרופה ל’אלצהיימר’…

חסיד שהיה למדן התלונן אצל ה׳קוצקער׳ שאינו זוכר את לימודו. אמר לו: סגולה נפלאה יש בתורה לזיכרון: ״ולא תתורו . . וזכרתם״…

יהודי [גם] בצאתך…

פעם היתה ברוסיה גזרה נגד הלבוש היהודי והלכו הרבנים לדבר עם שרי הממשלה כדי לבטל את הגזירה. שאל אחד השרים את ר׳ איצ׳לה מוולוז׳ין: מדוע ציציותיכם בולטות החוצה? אני מכיר את ה׳רבינר׳ הד״ר לבנטל, השומר על הדת אך אינו הולך עם ציציות בחוץ? השיבו ר׳ איצ׳לה: ענינה של מצות ציצית הוא ה׳זכירה׳. הנה הד״ר לבנטל הוא אדם משכיל ובעל זכרון מצוין ואין לו צורך בתזכורות. אבל אנו, רבנים פשוטים, צריכים לראות את הציצית כדי לזכור את מצוות הבורא.

שלא לשם הנאת גופי…

על הפסוק ״ולא תתורו אחרי לבבכם״ שואל הרבי מקוצק: מדוע נאמר בפסוק ״אחרי לבבכם״ בלבד ולא ״אחרי לבבכם הרע״? האם אסור לו לאדם ללכת אחרי לבו אם לבו הוא טוב? ותירץ: בא הפסוק ללמדנו שאפילו את הטוב אסור לעשות מתוך נטיית הלב, אלא מתוך יגיעה, ״כי טוב הנעשה מחמת הנאה אינו טוב אמיתי״.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*