ראיה גאולתית בכל דבר ודבר

בגמרא כתוב: “אמר רבי לוי: “דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדה”. (תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב):
כאשר מדדו את הארון שעשה משה על ידי בצלאל, מדדו שכל צד שלה (צפון, דרום, מזרח ומערב), הוא אורך מידה של רק עשר אמה (=חמש מטר כיום). ויש סתירה במקום אחד כתוב שרק הכרובים שהיו מונחים על הארון אשר היה בדמות תינוק, כל תינוק כזה עומד בקצה שעל הארון מצדו האחד מול השני וכנפיו פרושות בצורה שתופשת חצי מקום של הארון והשני בקצה השני על הארון וכנפיו פרושות בצורה שתופשת את חצי המקום השני של הארון ומול הראשון. כאשר מדדו את הכרוב עצמו כל אחד בנפרד ראו שמידת האורך שלהם עשר אמות(= חמש מטר כיום) כאשר ביחד יוצא עשרים אמה ( עשר מטר כיום). ואילו בספר מלכים כתוב שכל אורך החדר של קודש הקדשים מידת אורכו עשרים אמה (=עשר מטר כיום).

איך זה מסתדר?
1) הארון עצמו היה מקצה עד קצה כל צד עשר אמה (חמש מטר)!?
2) כל כרוב בפני עצמו אורכו היה עשר אמה (חמש מטר ) ביחד שני הכרובים עשרים אמה ( עשר מטר )!?
3) כל קודש הקדשים אורכו היה עשרים אמה ( עשר מטר ) !?
סיכום : יוצא שבעצם כל אורך הארון היה שלושים אמה (חמש עשרה מטר)! בזמן שלפי המדידה לפני שמדדו את הכרובים, כל האורך של הארון היה סך הכל רק עשר אמות (חמש מטר), ואילו ביחד עם הכרובים שלושים אמה (חמש עשרה מטר) ! ובמקום אחר כתוב שכל אורך קדש הקדשים היה עשרים אמה ( עשר מטר).
יוצא שמקום של הארון לא היה לו כל כלי קיבול בתוך קדש הקדשים – היה עומד כנס בפני עצמו .(פירוש טורי אבן)
וכל כהן גדול שנכנס לקדש הקדשים ראה במו עיניו את הנס הזה עומד כל שניה וכל רגע!

לכאורה מדוע ה’ עשה כזה נס אדיר שמקום ולא מקום נמצא באותו מקום? ובמילים אחרות של חסידות, גבול ובלי גבול יחד? אלא שבגאולה יהיה אותו הדבר וה’ רצה להראות לנו שזה בעצם כל כוונתו שיהיה מקום הבלי גבול יהיה עם הגבול באותו מקום ואיפה? פה בעולם זה הגשמי והמוגבל! כי זהו הקב”ה שהוא בלי גבול היכול להצטמצם ולהיות פה בעולם שהוא גבול!

זהו הענין של השכנת שכינתו פה בעולם כפי שה’ רוצה שבשלימות תהיה בגאולה!

הפלא הגדול הוא שהרבי מלך המשיח אומר שבימים אלא כבר אנו נמצאים בימות המשיח ורק עלינו לפקוח ולראות את הגאולה!
ואיך נראה זאת הרבי אומר לנו ע”י שלומדים ענינים של גאולה ומשיח!

מהו בעצם ראיה? על כך אומר הרבי מלך המשיח שליט”א : “אינה דומה שמיעה לראיה”. ומביא לכך דוגמא – “שאין עד נעשה דיין”. כלומר למשל, שני חברים באו להשפט בבית דין על כך שאחד מהשנים שמר בשביל השני את הפרה שלו ומשום מה הפרה נעלמה. דיין אחד ראה איך אחד החברים ניגש לשני וביקש ממנו לשמור על פרתו  וגם נוכח בעת הגיעו אותו אחד שהיה הפרה שלו ומבקש בחזרה את פרתו.
ועכשיו שני החברים מגיעים לבית הדין לשמוע מה פסק הדין של מי ששמר על הפרה ולא הביא בחזרה לחברו אותו דיין שראה את הכל לא יכול כעת לפסוק להם בדין או להיות עד על המקרה כוון שיתכן ובגלל שיש לו דעה משלו על הענין הוא יכול לפסוק דין תורה מוטעה עקב כך שראה את המקרה ונכנס לו עמוק במוחו כל הענין כפי ראות עיניו!

כאשר אדם שומע משהו מעניין זה לא נכנס עמוק כל כך כמו שראה במוחש את הדברים למשל עם מצגת או סרט הרבה יותר נכנס וזוכרים זאת יותר מאשר שומעים!

מסופר על אדמו”ר הזקן שביקש לקבל הסכמה מאחד מל”ו צדיקים. ביקש מאחד החסידים שהיה סוחר גדול, והיה מגיע כל סוף שנה לקבל ברכה להמשך עסקיו בשנה הבאה.
אותו סוחר הגיע סוף שנה אחת, ואחרי שאדמו”ר הזקן ברך אותו, שאלו אם נכנס פעם לתאטרון בעיר פלוני כחסיד אין לו כניסה במקום טמא כזה, אך מכוון שאדמו”ר הזקן שאל , וידע שהרבי יודע למרחוק שתק החסיד.
והנה הרבי מבקש ממנו לסור לעיר הזו ובדרך להכנס גם לאותו מקום ולמסור לאדם הראשון שידבר איתו חבילת דפים חתומים ועטופים במעטפה ויגיד לו שזה מר’ זלמניהו, ולקחתו בחזרה עוד באותו מעמד כאשר יתן לו לקרא. ובאמת נכנס לתאטרון אותו חסיד, שבאותו עיר כי ידע שהרבי שומר עליו גם מרחוק! ישב לו בפינה רחוקה והתחיל לומר פרקי תניא, ולא הרגיש מה שסביבו.
כעבור זמן הרגיש שנופלת עליו תרדמה חזקה וישן כל כך טוב, שהוא היה היחידי שנותר באותו מקום אחרי האירוע.
והנה מגיע אליו המנקה, מעורר אותו ואומר לו: שנגמר הכל והיגיע הזמן שילך. הבין אותו חסיד שהרבי מתכוון לאותו מנקה ונתן לו את המעטפה ואמר שזה מר’ זלמניהו. אותו אחד לקח את אותו צרור דפים ואמר לו שמיד יחזור הלך אותו איש וכעבור זמן חזר. כאשר חזר שאלו אם אפשר לקחת את הדפים אמר לו אותו חסיד שרבו לא נתן לו הוראה כזאת ולכן עליו להחזירו וראה שמאד מצטער על זה וזהו היה אותו ל”ו צדיק.

מאותו סיפור אפשר ללמוד מה כוחו של ראיה מאשר שמיעה. יכל האדמו”ר הזקן לבקש מאותו חסיד לחזור בעל פה על אותם צרור דפים ולבקש מאותו ל”ו צדיק לתת לו את הסכמתו אבל מה עשה בפועל הוא נתן לו לראות את הדברים עצמם כי אין דומה שמיעה לראיה וזה יותר נכנס עמוק וחודר יותר אותם דברים אם זה בראיה מאשר שמיעה.

שמענו מספיק על הגאולה ורצוננו לראות בפועל אותו והנה כמו שכתבתי קודם, הרבי אומר שביכולתינו לראות את הגאולה בפועל! בואו ניקח כמה דוגמאות בהן אפשר לראות את הגאולה בפועל:

1) את לא מרגישה טוב, חוץ מזה שאת אומרת שהכל מאת ה’, נסי להגיד שהכל יעבור ומהר! וגם לראות מדוע עשה לך הכל לטובה כך שלא תרגישי טוב. אולי כדי לא להעליב את השכנה שעושה חתונה ואת מאיזה סיבה אישית מנועה מלהגיע?

2) הבת עיצבנה אותך משום מה בגלל שהעירה אותך. לראות את הטוב בזה במקום להתעצבן, ובזכות זה הגעת לרגע למטבח, וראית שבעצם לא כיבית את האש מתחת לסיר רותח ומבעבע וכמעט נוצר שריפה.

3) איחרת את האוטובוס במקום להאשים את עצמך על כך נסי להגיד ולראות, בעין טובה את הענין. הכל לטובה ופתאום מתברר לך שזהו השגחה פרטית, נזכרת לפתע שהיום יום שלישי ואותו חנות סגורה היום או היית בדרך לפגישה דחופה והנה קיבלת טלפון מבתך כאשר חזרת הביתה שאותה פגישה נדחתה וכו’.

4) בישלת משהו חלבי והוא נשרף לך בגלל שבנך נפל ונחבל, את אומרת הכל לטובה ופתאום הכל נהפך באמת נהפך לטוב! כי פתאום צץ לך בראש, אוי, הילדים כרגע בשריים ושכחתי מכל הענין איזה נס קרה כאן!

בכל דבר ודבר אפשר ומוכרחים לראות את הצד הטוב של הענין ומובטחות אנו נשות ישראל שאנו נראה ראשונות את הגאולה כוון שאנו דור יציאת מצרים וכמו שאז הנשים היו הראשונות שבזכותן יצאו ממצרים כך גם בדורינו אנו נזכה אנחנו לראות את הגאולה לפני כולם ונזכה לפרוץ את המחסום שכולם יוכלו ויזכו לראות את הגאולה בפועל!

ולסיום סיפור מרגש איך אפשר לראות גאולה אפילו שהכל חשוך :
אחד היה לו קרוב משפחה חולה אנוש מאושפז בבית הרפואה בלי הכרה, אותו אחד רצה כבר לשקוע בעצבות ודכאון, פתאום נזכר בדברי הרבי שליט”א מלך המשיח, על שאם ראיה טובה אפשר שיהיה טוב הכל. וכדברי הרבי- “חשוב טוב ויהיה טוב”. היה זה ערב, החליט אותו חסיד לאסוף כעשרה או עשרים איש. אותו אחד קנה שתיה ודברי מאפה ועשה סעודת הודיה על הנס כביכול שנעשה לאותו איש חולה (בזמן שמצבו עוד היה אנוש!).
וביקש מהם להיות איתו כל הלילה סמוך לחולה ומשום שלא היה עוד מאוחר בלילה ביקש מהם לשבת ולהתעמק במחשבה חיובית כל הזמן על אותו חולה שיהיה בריא ושלם וכו’ ואותם אנשים באמת ישבו וחשבו רק טובות על אותו אחד (בזמן שאף אחד לא היכיר את אותו חולה!).
והנה כבר למחרת החולה האנוש פקח את עיניו והתחיל לדבר ולשאול שאלות כמו אדם בריא לחלוטין(בזמן שהיה ללא הכרה כמה שבועות) וכעבור כמה ימים יצא מבית הרפואה כשהוא בריא ושלם !

ראו מה כוחה של ראיה חיובית וגאולתית יכולה לפעול ! בהצלחה במשימה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*