חמישה עשר בשבט, “דבש” מלכות

חמישה עשר בשבט

“ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”

הלימוד בעבודת האדם

ארץ – הארץ צריכה חרישה ביגיעה רבה כדי להוציא ממנה את מאכל האדם. גם כל יהודי משול
לארץ (“אתם תהיו לי ארץ חפץ”) שטמונים בה יהלומים אלא שצריך לחפש אותם, ועד חיפוש אחרי
חיפוש וחפירה לעומק האדמה. (בכללות יותר הרי זה כולל את כל עבודת האדם בארץ להשלים
את כוונת הבריאה – להשלים את מעשה אלוקים).

חיטה – מאכל אדם, דבר הרומז על עבודת היהודי עם הנפש האלוקית, שהיא האדם שביהודי.

ושעורה – מאכל בהמה, דבר הרומז לעבודה עם הנפש הבהמית שביהודי.

וגפן – “יין ישמח לבב”, הוספת השמחה בעבודה זו.

ותאנה – “ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות” – עניין לבושי הנפש, שהם חיצוניים יותר
(מחשבה, דיבור ומעשה) וגם אותם צריך לברר, עד ש”כותנות עור” נעשים “כותנות אור”.

ורימון – “מלאים מצוות כרימון” – עבודת המצוות, שהיא העבודה עם העולם.

הסדר עד כה הוא מהקל אל הכבד: עבודה עם הנפש האלוקית, עבודה עם הנפש הבהמית,
השמחה בעבודה זו, בירור הלבושים הפרטיים ובירור ענייני העולם כולו.

ארץ – שוב המילה ארץ, דבר המלמד על עבודה נוספת, ביגיעה ועמל גדול עוד יותר. כמו ההבדל
בין עבודת האדם לצורך חרישה, להשקעה והעמל לצורך מציאת אבנים טובות. דבר זה רומז על
עבודתנו בזמן הגלות, שמשום ההסתר שבה יש צורך בעבודה ויגיעה גדולים יותר, ובמילא אח”כ
גם העליה גדולה יותר.

זית – הזית הוא מזון מר בטבעו. דבר זה מורה על המרירות שבעבודת האדם הבאה בגלל הגלות,
כמודגש גם בשמה של מרים (שבלידתה התחיל עיקר קושי השעבוד) “על שם המירור” (שמו”ר).

ועל ידי זה מגיעים ל”שמן” הרומז על רזין דרזין שבתורה שיתגלה בשלמותו לעתיד לבוא – על ידי
עבודתנו כאן.

ודבש – התמר שצומח לאחר עליה ויגיעה רבה – ונותן פירות רק לאחר שבעים שנה. ריבוי
העבודה ויגיעה שעל ידה דווקא נעשה הדבש שרומז על שלימות הגילוי של פנימיות התורה.

ההוראה לפועל: לנצל את הזמן של “ראש השנה לאילן” כדי להתחזק ולהוסיף בכל אופני
העבודה האמורים, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להשפעה על אחרים.

ויהי רצון שעצם ההחלטה הטובה בכל הנ”ל כבר תביא תיכף ומיד את השכר
של שלימות הארץ העם והתורה בגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
(Visited 19 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*