חסידות – מהות של תורה

במשך יותר ממתאים שנה מאז קום החסידות האדמו”רים שלנו, וגם החסידים הגדולים גילו הרבה עניינים נשגבים ועמוקים על מהות החסידות והגדרתה המדויקת. את הדברים האלה אנחנו מוצאים בספריהם, וננסה להביא כאן מה שראינו בנושא השורשי הזה. כתוב ב”תורת שלום”, ספר השיחות של אדמו”ר הרש”ב, אשר אחד מהחסידים הגדולים של אדמו”ר הזקן דרש ממנו “חסידות על […]

יום הסתלקותו של אדמו”ר האמצעי

לפני הסתלקותו רמז אדמו”ר האמצעי על כך לחסידים באומרו על שנת תקפ”ח שיהיו בהם גזירות. בהזדמנות אחרת אמר שכשאביו, אדמו”ר הזקן, נלקח לפטרבורג בפעם השניה, בהיותו בגיל 54 ובחר בייסורים וכפי הנראה השאיר לי את האפשרות השניה – הסתלקות. לאחר חגי חודש תשרי כשאדמו”ר האמצעי חזר לליובאוויטש, חלה ונאלץ לשהות בנעז’ין. חוליו התגבר וכל פעם שהיו נוגעים בו […]

אמירת ״לשם יחוד״

אמירת "לשם יחוד"

בסדור התפילה שלנו נמצא משפט אחד מעניין ומסתורי, אשר באמת לא רבים מצליחים להבין אותו על נכון, ובמיוחד בחוגים הרחוקים מחסידות. המדובר הוא על המשפט שאנחנו אומרים לפני ברכת ״ברוך שאמר״ בתפילת שחרית: ״לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ליחדא שם י״ה בו״ה ביחודא שלים בשם כל ישראל״. המקור של הפתגם הזה נמצא בכמה מקומות […]

“עשה כאן ארץ ישראל”

סיפור מלפני כמאה שנה על חסידי בריסק

השבוע מלמד אותנו הרבי לחיות עם הגורל. בפרשתינו מסופר על חלוקת הארץ לשבטים. לכל שבט יש את הנחלה שלו בארץ, והציווי האלוקי הוא לחלק את הארץ על פי הגורל. התהליך נעשה באופן הבא: חלקו את שטח ארץ ישראל ל12 חלקים, 12 נחלות, והניחו את שמות הנחלות בכלפי. כתבו את שמות 12 השבטים על פתקים ואותם […]

המאמר “בחודש השלישי”

  מאמר “בחודש השלישי“ מספר “תורה אור” לאדמו”ר הזקן, ספר שמות תחילת פרשת יתרו בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. הנה נאמר סתם ביום הזה ולא פי’ באיזה יום רק חז”ל דרשו שהוא בר”ח. כתי’ הכא ביום הזה וכתיב התם החדש הזה לכם. ולהבין למה נק’ ר”ח בכתוב בלשון […]

הכוונה בשמות הקדושים (המשך)

הרב אברהם בננסון בהמשך להמבואר לעיל על הכוונות המיוחדות בשמות הוי׳ ואלקים חשוב לציין, אשר הכוונות האלה, כמו גם הכוונות של פירוש הפשוט של כל השמות הקדושים וכל המילים של תפילה – הן שייכות למדרגה בתורה שנקראת ״פשט״. כולנו יודעים, שבתורה ישנן ארבע מדרגות כלליות – פשט, רמז, דרוש וסוד. ולמעלה מכל אלה ישנה גם […]

הכוונה בשמות הקדושים

הרב בננסון   מבין הסימנים והסעיפים הרבים של השולחן ערוך ישנו סימן אחד, אשר הוא כל כך מיוחד ואינו דומה לאחרים, עד אשר בהחלט ניתן לומר, שהלכה כזו בכלל אינה שייכת לספר ״שולחן ערוך״, אלא לאיזה ספר של קבלה או חסידות! כתוב בשולחן ערוך סימן ה׳ סעיף א׳:  ״כשיזכיר השם  –  יכוון פירוש קריאתו באדנות […]

נטילת ידיים לילדים קטנים

נטילת ידיים לילדים

ידוע גודל המעלה והחשיבות של מצות נטילת ידיים בבקר, המקדשת ומטהרת את האדם מיד בהתחלת היום. טעמים רבים נאמרו על הנטילה הזו, אך העיקריים שבהם הם שלושה: א) מפני שבעת השינה מן הסתם האדם נגע במקומות המכוסים שבגופו (המקומות שדרכו לכסותם כשהוא ער ולבוש בבגדיו), ולכן אסור לו לברך ולהזכיר את שם ה׳ עד שינקה […]

הלכות השכמת הבקר – “מודה אני”

מודה אני

כשהאדם מתעורר בבקר עליו להודות להקב״ה על שהחזיר לו נשמתו ולומר: מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. המקור של האמירה הזו איננו בגמרא, המקור הוא בספר ״סדר היום״ (לר׳ יהודה בן מכיר, חברו של האר״י והבית יוסף). לפי מנהג חב״ד צריך לומר זאת בהרכבת הראש ובחיבור הידיים אחת עם […]